Za prehranu i smještaj studenata, umjesto 189, iz Vlade SBŽ-a 200 KM

Vlada Srednjobosanske županije dala je suglasnost na potpisivanje ugovora
za akademsku 2018./2019. godinu sa studentskim centrima Sveučilišta u Mostaru
i Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru, kao i u Sarajevu, Zenici te Tuzli.
Dana je i suglasnost za izmjenu kriterija za plaćanje subvencije cijene smještaja
i prehrane studenata sa 189 KM na 200 KM po studentu, piše Večernji list BiH.

Saniranje šteta

Na prijedlog Županijske uprave za civilnu zaštitu, Vlada Srednjobosanske županije
donijela je odluku o izdvajanju sredstava Crvenom križu SBŽ-a s pozicije
“Transfer za pomoć županijama i općinama u saniranju dijela šteta nastalih
prirodnim i drugim nesrećama te za jačanje sustava zaštite i sprašavanja”,
prema kojoj će biti izdvojeno 2500 KM za projekt upozorenja na opasnost od mina.
Općini Vitez odobrena su novčana sredstva u iznosu od 50.000 KM za sufinanciranje
saniranja izgradnjom AB potpornog zida na lokaciji Počulica. Općini Novi Travnik
za sanaciju klizišta na dijelu ceste Stara Opara – Božići u MZ Opara odlukom je
izdvojen iznos od 30.000 KM, dok će 20.000 KM biti izdvojeno za sufinanciranje
čišćenja i uređenja korita rijeke Bile – MZ Rudnik u općini Travnik.

Jednokratna pomoć

Također, Vlada SBŽ-a je odlučila i da se na ime jednokratne novčane pomoći
za štetu od požara na kući u vlasništvu Sedžada Osmića u općini Jajce izdvoji
5000 KM te također na ime jednokratne pomoći za štetu od požara na kući u
vlasništvu Edhema Rujanca u općini Bugojnu izdvoji isti iznos. Na prijedlog županijskoga Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova,
Vlada SB županije donijela je zaključak kojim se usvaja prostorna osnova s koncepcijom
razvoja s predloženom trasom brze ceste s varijantnim rješenjem za petlju Nević Polje
koja će se usuglasiti i definirati u postupku izrade prednacrta plana do izrade njegova nacrta. Dana je i suglasnost za pokretanje postupka za izbor ponuđača za nadzor nad izvođenjem radova II. faze na zgradi depoa Županijskoga arhiva Travnik.
(večernji.ba)