Ministri o budžetu i migracijama

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH.
Trebao bi biti razmatran i Nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne
i Hercegovine za period od 2019. do 2021. godine.
Ministri bi i na sutrašnjoj, kao i na ranijim sjednicama, trebali razmatrati
Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata.
Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Prijedlog odluke
o usvajanju Okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine, Prijedlog programa
javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija BiH 2019 – 2021.  kao
i Prijedlog odluke o formiranju Radne grupe za izradu Okvirne strategije saradnje
s iseljeništvom za razdoblje 2019. – 2023. godina.
Izvor: Federalna.ba